Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

straw match vesta recessed striker, courtesy Etsy

straw match vesta, Etsy, The Straw Shop

straw vesta recessed striker, Courtesy Etsy