Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Lyudmila Kushnir Mother, Galina Konstantinovna Kushnir, Courtesy Lyudmila Kushnir

Galina Konstantinovna Kushnir, Lyudmila Kushnir, Ukraine straw art, straw artist, Applique straw, The Straw Shop

Galina Konstantinovna Kushnir, Courtesy Lyudmila Kushnir

The Straw Shop