Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

bio pic2, Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, straw applique, Ukraine Straw, Straw Artist, The Straw Shop

Courtesy Lyudmila Kushnir